Aktuality

Celoslovenské zhromaždenie sociálnych podnikov

V Banskej Bystrici sa v pondelok 25. septembra zišlo 112 zástupcov členských subjektov ASES. Schválili viaceré dôležité plány a konkrétne kroky na podporu sociálnych podnikov, ktoré zrealizujeme v najbližších mesiacoch.

Na rokovaní sa zúčastnili aj viacerí hostia, spomedzi ktorých predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik potvrdil zámer podpísať v októbri tohto roku memorandum o spolupráci s ASES. „Sociálna politika a sociálna ekonomika sú pre ZMOS mimoriadne dôležité a preto som ako predseda začal intenzívne pracovať na spolupráci s Alianciou pre sociálnu ekonomiku a príprave memoranda o spolupráci,“ uviedol v tejto súvislosti Jozef Božik.

Riaditeľka odboru sociálnej ekonomiky MPSVR SR Ingrid Ujváriová ocenila doterajšiu spoluprácu ministerstva s ASES a zdôraznila pripravenosť pokračovať v nej najmä v súvislosti s prípravou projektov a programov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Prednostka okresného úradu v Sabinove Beáta Pribulová informovala o rastúcej podpore sociálnych podnikov v okrese prostredníctvom regionálneho príspevku a upozornila, že nie vo všetkých okresoch sociálne podniky dostatočne využívajú túto možnosť investičnej podpory.

Predseda ASES Branislav Ondruš informoval o činnosti združenia v období od vlaňajšieho zhromaždenia. Zdôraznil aktívnu účasť ASES na prijatí akčných plánov MPSVR SR pre dlhodobú nezamestnanosť a sociálnu ekonomiku, ako aj rozširujúce sa medzinárodné kontakty, najmä vo vzťahu k Európskej komisii a jej útvarom zodpovedným za sociálnu ekonomiku a čerpanie Európskeho sociálneho fondu (ESF). Spomenul tiež aktivity súvisiace s riešením problémov po prijatí novely zákona o sociálnej ekonomike.

Účastníci zhromaždenia kritizovali dopady novely najmä v oblasti posudzovania zdravotne znevýhodnených zamestnancov RSP, ktoré po presune na posudkových lekárov úradov práce považujú za neobjektívne a nekvalitné. Obávajú sa dopadov nových administratívnych postupov. Veľkú kritiku si vyslúžil rezort financií za vytrvalé blokovanie uplatňovania zníženej sadzby DPH na tovary a služby sociálnych podnikov. Účastníci skonštatovali, že usmernenie Finančnej správy (FS) SR je protizákonné a v rozpore s európskou legislatívou. Preto sa na ministra Horvátha obrátili s výzvou, aby nariadil FS SR okamžite zmeniť tento prístup.

Zhromaždenie tiež schválilo prípravu projektu integrovaných centier podpory sociálnych podnikov a potrebu spustiť v budúcom roku plnohodnotný program investičnej pomoci, financovanej nielen z ESF, ale aj z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).

Napokon zhromaždenie zvolilo dve nové členky a dvoch nových členov predsedníctva ASES: Alenu Gunárovú, Alenu Schinglerovú, Mariána Horaniča a Lukáša Piriškina. Za nového revízora ASES bol zvolený Marián Gunár.