o nás

Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES) je združením sociálnych podnikov a iných subjektov, ktoré podporujú sociálnu ekonomiku a osobitne sociálne podnikanie v Slovenskej republike. ASES preto nemá ambíciu byť len strešnou organizáciou v zmysle § 26 ods. 2 zák. č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Našim zámerom je byť platformou pre spoluprácu všetkých, kto svojimi aktivitami prispieva k rozvoju sociálnej ekonomiky na Slovensku, ako aj pre spoločný postup vo všetkých dôležitých oblastiach, ktoré  nás spájajú. Sociálna ekonomika a osobitne sociálne podnikanie je u nás v plienkach a hoci máme už dnes kvalitnú legislatívu, nepodarí sa ju v plnej miere uviesť do života, ak nebude mať podporu verejných autorít – nielen na národnej, ale aj regionálnej a miestnej úrovni. A to sa nepodarí, ak nezískame podporu verejnosti a nebudeme spoločne systematicky propagovať prínosy sociálnej ekonomiky pre spoločnosť a prezentovať úspechy už existujúcich sociálnych podnikov, či iných projektov. Tým zároveň dokážeme zlepšovať prostredie pre sociálne podnikanie v SR a teda zvyšovať výkonnosť sociálnych podnikov pri dosahovaní ich spoločensky prospešných cieľov.

Prečo práve „aliancia“

Pôvodnejším synonymom slova „aliancia“ je v slovenčine slovo „spojenectvo“. Tento názov sme zvolili preto, aby sme vyjadrili širokospektrálnosť nášho združenia. Vyjadrujeme tým skutočnosť, že pri rozvoji sociálnej ekonomiky máme na Slovensku pred sebou výzvy, ktoré spájajú úsilie a účel existencie sociálnych podnikov, nepodnikajúcich neziskových organizácií, finančných inštitúcií a poradenských služieb pre sociálne podnikanie. A na tieto výzvy dokážeme úspešne reagovať iba spoločne, hoci v inom zostávame prirodzene rozdielni. Ukazuje nám to aj skúsenosť obdobných združení v iných európskych krajinách. ASES je spojenectvom pre riešenie tých problémov, ktoré trápia jedných, druhých, tretích i štvrtých. A práve „aliancia“ poskytuje najefektívnejšiu platformu nielen na vzájomnú pomoc, komunikáciu a spoluprácu, ale aj spoločný postup vo vzťahu k niektorým dôležitým partnerom – či už národným orgánom, alebo medzinárodným a nadnárodným inštitúciám.

Aký je význam existencie ASES

ASES je v prvom rade reprezentantom spoločných záujmov všetkých združených subjektov. Pre tento účel v prvom rade koordinuje vzájomnú komunikáciu a spoluprácu členov Aliancie na definovaní spoločných záujmov. V druhom rade vystupuje ako partner verejného sektora: prezidentka SR, Národná rada Slovenskej republiky, vláda SR, jednotlivé ministerstvá a iné ústredné orgány štátnej správy, ale aj združenia regionálnej a miestnej samosprávy z pochopiteľných dôvodov uprednostňujú komunikáciu a spoluprácu s jedným reprezentantom všetkých, než so všetkými osobitne.

ASES chce byť trvalým reprezentatívnym partnerom verejného sektora

  • pri tvorbe všetkých politík, v ktorých sociálna ekonomika môže zohrať pozitívnu rolu,
  • pri všetkých pre sociálnu ekonomiku dôležitých (politických) rozhodnutiach,
  • pri plánovaní čerpania európskych štrukturálnych a investičných fondov a ich samotnom čerpaní pre oblasť sociálnej ekonomiky a osobitne sociálneho podnikania,
  • pri príprave verejných rozpočtov (nielen) na národnej úrovni,
  • pri vytváraní legislatívneho prostredia.

Orgány ASES v tejto súvislosti permanentne komunikujú so svojimi členmi a zbierajú podnety, skúsenosti a odporúčania, ktoré potom prenášajú do svojej komunikácie a spolupráce s verejným sektorom.

ASES je tiež dôležitým partnerom európskych orgánov a inštitúcií, najmä Európskej komisie (DG EMPL). Predstavitelia útvarov Komisie pre Slovenskú republiku sústavne u nás hľadajú partnerov v mimovládnom sektore a pri svojich odporúčaniach a rozhodnutiach voči našim štátnym orgánom uplatňujú princíp partnerstva s mimovládnym sektorom. Preto sú pre ne dôležití reprezentatívni zástupcovia jednotlivých „odvetví“.

Prečo byť členom ASES

Členstvo v ASES umožňuje byť pri udalostiach, dôležitých pre všetky subjekty sociálnej ekonomiky. Málokto má dostatočnú kapacitu sledovať všetko dôležité dianie – ASES poskytuje tento prehľad každému svojmu členovi. Málokto môže byť pri všetkých dôležitých rokovaniach – ASES má dostatočnú kapacitu zastupovať na nich svojich členov. Málokto rozumie zároveň legislatíve, rozpočtom, európskym záležitostiam, projektovým výzvam – ASES disponuje ľuďmi pre každú z týchto oblastí. A napokon málokto môže všetky svoje problémy, otázky a podnety predostrieť všade, kde sa o nich rozhoduje – ASES vie svojou reprezentatívnosťou „otvoriť dvere“ všade, kde je to potrebné.

ASES ako silné a rešpektované združenie navyše dokáže zastupovať a obhajovať aj individuálne potreby a riešiť individuálne problémy každého jedného sociálneho podniku, neziskovej organizácie či finančnej inštitúcie. Dokáže tiež pomôcť a poradiť každému jednému zo svojich členov, nech ide o veľkú banku, alebo ten najmenší sociálny podnik. ASES bude postupne rozširovať výhody členstva. Napr. ponukou poradenstva a vzdelávania v oblasti sociálneho podnikania a účasti podnikov na dodávkach tovarov a služieb vo verejnom obstarávaní, propagácie ponuky jednotlivých sociálnych podnikov, bezplatným kontraktačným nástrojom, účasťou na veľtrhoch sociálnych podnikoch a festivaloch sociálnej ekonomiky atď.