Programové priority

Programové priority Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku na roky 2020 a 2021

  1. Naštartovanie investičnej pomoci sociálnym podnikom – ASES bude rozvíjať spoluprácu s MPSVR SR a SIH, a. s. smerujúcu k spusteniu nástrojov na investičnú pomoc pre sociálne podniky. Súčasne bude v spolupráci so zainteresovanými partnermi realizovať poradenské a vzdelávacie aktivity, aby členské sociálne podniky mali čo najpresnejšie a prakticky použiteľné informácie, ako postupovať pri získavaní investičnej pomoci.
  2. Sfunkčnenie daňových výhod – ASES spracovala analýzu uplatňovania zákonom garantovaných daňových výhod pre sociálne podniky. Následne osloví ministra financií s návrhmi na opatrenia, ktoré musí MF SR a Finančná správa SR vykonať pre ich reálne uplatňovanie. Vyvolá rokovanie s MF SR na túto tému a v prípade potreby realizuje aj ďalšie kroky (komunikácia s NR SR, medializácia problematiky a pod.), aby sa zákonom dané daňové zvýhodnenia sociálnych podnikov začali na Slovensku realizovať.
  3. Vzdelávanie, rozširovanie informácií a kampaň o zvýhodnení sociálnych podnikov vo verejnom obstarávaní – verejné inštitúcie a organizácie neuplatňujú zvýhodnenia, ktoré sociálnym podnikom poskytuje zákon o verejnom obstarávaní. Väčšinou o nich ani nevedia, a to ani samotné sociálne podniky. Pritom v SR sa ročne verejne obstaráva za zhruba 4 – 5 mld. €. ASES nadviaže na doterajšiu komunikáciu s Úradom pre verejné obstarávanie (ÚVO) a pripraví sériu vzdelávacích seminárov pre ústredné orgány štátnej správy, miestnu a krajskú samosprávu k tejto problematike. Na základe uzatvorenej dohody bude zbierať skúsenosti a podnety pre ÚVO, ktoré mu umožnia lepšie metodicky usmerňovať verejných obstarávateľov. Bude šíriť metodické informácie ÚVO v oblasti „sociálneho“ verejného obstarávania. Pripraví vydanie publikácií, ktoré podporia rozširovanie informácií a propagáciu „sociálneho“ verejného obstarávania.
  4. Riešenie problematiky dodatočných nákladov – do konca júna 2020 ASES zozbiera podnety svojich členov ohľadom uplatňovania dodatočných nákladov podľa § 53g, ods. 1, písm. b) zák. č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Na ich základe spracuje vlastný metodický návrh ich uplatňovania a požiada MPSVR SR, resp. ÚPSVR SR o pracovné rokovanie s cieľom zjednotiť postup úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v tejto veci. V tejto súvislosti bude presadzovať, aby úrady uznávali dodatočné náklady v maximálnej miere, v ktorej to umožňujú európske pravidlá štátnej pomoci.
  5. Získať členstvo v Social Economy Europe – SEE je najväčším a najvplyvnejším združením v oblasti sociálnej ekonomiky v Európskej únii. Členstvo v ňom nám umožní nielen získavať dôležité informácie z prvej ruky, ale tiež ovplyvňovať dôležité rozhodnutia o európskej legislatíve, ktorá je záväzná aj pre SR a nastavenie pravidiel čerpania „eurofondov“. Predsedníctvo ASES pripraví a predloží žiadosť ASES o členstvo v SEE.
  6. Zúčastniť sa na príprave nového obdobia pre „eurofondy“ – predsedníctvo ASES nadviaže na už vykonané kroky a komunikáciu so splnomocnencom vlády SR pre občiansku spoločnosť, Úradom podpredsedníčky vlády SR pre informatizáciu a investície a MPSVR SR a bude s uvedenými partnermi komunikovať o spoluúčasti ASES na príprave programovacieho obdobia 2021 – 2027. ASES v tejto súvislosti osloví so žiadosťou o stretnutie aj zástupcov oddelenia pre SR na DG Employment. Predsedníctvo ASES v tejto súvislosti po konzultácii s členmi zadefinuje prioritné programové ciele, ako aj nástroje a postupy na ich dosiahnutie, ktoré by mali byť financované zo zdrojov EÚ.
  7. Vytvoriť webový portál na podporu predaja sociálnych podnikov – predsedníctvo ASES nadväzujúc na už vykonané kroky zrealizuje webový portál, ktorý poskytne sociálnym podnikom možnosť ponúkať širokej škále klientov svoje tovary a služby. Podľa technických a technologických možností sociálnych podnikov by mal portál nielen informovať potenciálnych zákazníkov o ponuke tovarov a služieb z produkcie sociálnych podnikov, ale umožniť aj elektronický nákup, resp. objednanie tovaru alebo služby (aktívny kontraktačný a predajný nástroj).
  8. Mediálna kampaň na podporu predaja sociálnych podnikov – v nadväznosti na predošlý bod pripraví ASES návrh na mediálnu (reklamnú) kampaň, ktorá podporí znalosť (kontraktačného a predajného) portálu. ASES osloví niektoré zo slovenských médií s návrhom na spoluprácu pri realizácii tejto kampane. Kampaň by sa mohla realizovať na konci roka 2020, resp. v prvej polovici roka 2021, prípadne, podľa rozsahu získaného mediálneho priestoru aj opakovane v r. 2020 a 2021.      
  9. Vytvoriť najvyššiu strešnú organizáciu – podľa § 26 zák. č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch tzv. strešné organizácie združujú sociálne podniky a tzv. najvyššia strešná organizácia je združením strešných organizácií. Po získaní postavenia strešnej organizácie podľa uvedeného ustanovenia ASES osloví ASSE (Asociácia subjektov sociálnej ekonomiky) s návrhom na vytvorenie tejto najvyššej strešnej organizácie.