Orgány ASES

P r e d s e d a

Branislav    ONDRUŠ

Od r. 1996 pracoval 10 rokov ako redaktor a moderátor Televíznych novín TV Markíza a neskôr Novín TV JOJ. V rokoch 2010 – 2012 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a vykonával funkciu podpredsedu Výboru NR SR pre sociálne veci. V rokoch 2012 – 2020 bol štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Bol iniciátorom a zodpovedal za vytváranie legislatívneho prostredia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku, neskôr projektového riešenia podpornej a poradenskej infraštruktúry pre sociálne podnikanie, ako aj vytvorenie systému finančnej investičnej pomoci. Je členom dozornej rady štátnej investičnej spoločnosti National Development Fund II., ktorý vlastní investičné prostriedky zo zdrojov EÚ. V r. 2015 – 2020 bol členom Monitorovacieho výboru ministrov členských krajín EÚ pre sociálnu ekonomiku.

Č l e n o v i a     p r e d s e d n í c t v a

PhDr. Eva    HAVELKOVÁ, PhD.

Od mája 2017 je koordinátorkou pre strednú Európu Neziskovej organizácie EPIC v Bratislave a  zodpovedá za vedenie pobočiek na Slovensku, v ČR a v Škótsku. EPIC n.o. je aktívny v oblasti sociálneho podnikania od rok u2013. Na Slovensku spolupracoval pri tvorbe podnikateľských zámerov sociálnych podnikov v 12 obciach (BBSK, PSK a KSK) a vytvoril prvý komplexný vzdelávací program v SR „Obecné sociálne podnikanie“ s rozsahom 76 hodín, oficiálne akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

Eva Havelková v minulosti pracovala v rôznych manažérskych pozíciách – ako programová analytička Fondu OSN pre ženy pre 17 krajín strednej a východnej Európy, ako diplomat v Stálej misii SR pri OSN v Ženeve alebo ako tajomníčka vládneho výboru pre ženy. Od roku 2006 pravidelne prednáša na sociologické témy, sociálne otázky a problematiku rovnoprávnosti pre študentov vysokých škôl v USA. Rok  pôsobila ako Loan Executive vo fundraising kampani v mimovládnej organizácii United Way for Greater Chattanooga v Chattanooga, Tennessee v USA. V roku 2016 bola hlavnou koordinátorkou Predsedníctva SR v Rade EÚ na MPSVR SR. Od roku 2006 pracuje ako národná expertka a analytička na analýzach a správach Európskej komisie a pracovala ako poradkyňa predsedu vlády SR a podpredsedu vlády SR pre ekonomiku. Dlhodobo sa venuje projektovému manažmentu a EÚ projektom, či už v úlohe členky monitorovacieho výboru pre operačné programy, hodnotiteľky projekty, ich implementácie alebo samotnej prípravy.

Melinda    MIKLEOVÁ

Od r. 2007 je majiteľkou a konateľkou spoločnosti Eurotoner, s. r. o., ktorá funguje ako chránená dielňa, čo bola jej motivácia podnikať. Má skúsenosti aj so všetkými administratívnymi a účtovníckymi činnosťami. Má bohaté skúsenosti s medializáciou fungovania chránených dielní, ako aj s elektronickými marketingovými aktivitami v rámci vlastnej spoločnosti. Okrem dlhoročného zamestnávania ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím jej firma podporuje charitatívne aktivity – príkladom bol 5. ročník benefičného podujatia „Objatie tónov“, ktoré usporiadali občianske združenia Ostrov a Milan Štefánik z Levíc. Podujatia sa zúčastnilo 597 mentálne a zdravotne postihnutých detí z 27 zariadení z Nitrianskeho kraja. Aktuálne založila ďalšiu firmu (Minoritas, s. r. o.), ktorá získala štatút RSP.

František    FABO

Najskôr pracoval v stavebníctve, po roku 1989 prevádzkoval dve malé pekárne v Gelnici a Spišskej Novej Vsi. Neskôr dovážal ropné produkty z krajín Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) a po čase sa stal obchodným delegátom, pôsobiacim pri Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Kyjeve. Po návrate na Slovensko pôsobil ako generálny riaditeľ medzinárodného podniku TransRail, ktorý zabezpečoval železničnú prepravu po tratiach SNŠ a Európy. Kvôli zhoršujúcej sa situácii v sociálnej oblasti a klesajúcej životnej  úrovne v marginalizovaných skupinách sa začal venovať sociálnej ekonomike. Spolupracoval s MPSVR SR  ako konzultant pri príprave zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Stál pri zrode prvého sociálneho podniku bývania a dnes spolupracuje pri zakladaní soc. podniku v Nálepkove a v niektorých ďalších obciach východného Slovenska.

Bc. Rastislav    NEUVIRTH

V miestnej samospráve pôsobí už tri volebné obdobia. Najskôr bol poslancom obecného zastupiteľstva, neskôr sa stal zástupcom starostu a v súčasnosti je starostom obce Rudňany. V obci sa dlhodobo vykonáva terénna sociálna práca a funguje komunitné centrum, keďže veľkú časť jeho obyvateľov tvoria Rómovia žijúci v sociálnej odkázanosti. Na základe týchto skúseností inicioval založenie sociálneho podniku, ktorý v súčasnosti zamestnáva miestnych Rómov pri výrobe betónových stavebných častíc. Pôsobenie podniku sa rozširuje aj na výkon stavebných prác. Aktuálne sa podnik zameriava pripravuje na plnenie funkcie sociálneho podniku bývania so zámerom zrekonštruovať schátraný objekt internátu a prevádzkovať ho ako nájomný bytový dom. R. Neuvirth zároveň pôsobí v regionálnom združení miest a obcí.

R e v í z o r k a

Monika    BRILLOVÁ

Pracuje ako hlavná kontrolórka pre viaceré obce v regióne Šariš a Severný Spiš už od roku 2003, čím má dlhoročné skúsenosti s kontrolnou a revíznou činnosťou v samospráve. Okrem toho má skúsenosti aj pôsobením v neziskovej oblasti ako člen orgánov, ale od roku 2016 je predsedníčkou občianskeho združenia Športom k radosti Prešov, ktoré sa venuje podpore a pomoci pre deti po onkologickej liečbe a ich rodinám.  Usiluje sa aktívne spolupracovať so starostami na riešení rôznych sociálnych problémov obcí a v poslednom období sa zameriava na pomoc a poradenstvo pri možnom zakladaní sociálnych podnikov. Podieľa sa na rozvojových aktivitách sociálneho podniku Solisko Čirč. Má skúsenosti aj s podnikaním už od roku 1996. Poskytuje odbornú pomoc a poradenstvo viacerým miestnym samosprávam v Prešovskom samosprávnom kraji pri plánovaní sociálneho podnikania. Aktívne pôsobí v Združení hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky.