Orgány ASES

P r e d s e d a

Braňo    ONDRUŠ

Od r. 1996 pracoval 10 rokov ako redaktor a moderátor Televíznych novín TV Markíza a neskôr Novín TV JOJ. V rokoch 2010 – 2012 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky vo funkcii podpredsedu Výboru NR SR pre sociálne veci. V rokoch 2012 – 2020 bol štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR). Bol iniciátorom a zodpovedal za vytváranie legislatívneho prostredia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku, neskôr projektového riešenia podpornej a poradenskej infraštruktúry pre sociálne podnikanie, ako aj vytvorenie systému finančnej investičnej pomoci. Bol členom dozornej rady štátnej investičnej spoločnosti National Development Fund II., ktorý vlastní investičné prostriedky zo zdrojov EÚ. V r. 2015 – 2020 bol a od roku 2023 opäť je členom Monitorovacieho výboru ministrov členských krajín EÚ pre sociálnu ekonomiku. V rokoch 2020 – 2023 pracoval pre Európsku komisiu ako poradca pre strategické riadenie politiky zamestnanosti a vzdelávania pracovného trhu v kandidátskych krajinách (Gruzínsko, Srbsko, Severné Macedónsko).

V súčasnosti funkciu nevykonáva, nakoľko z dôvodu menovania za štátneho tajomníka MPSVR SR oznámil predsedníctvu dočasnú prekážku pre výkon funkcie štatutára a v zmysle čl. 4 ods. 4.4 stanov ASES poveril výkonom funkcie podpredsedníčku.

P o d p r e d s e d n í č k a

Alena GUNÁROVÁ

V rokoch 2011- 2013 pracovala ako Asistentka koordinátora projektu pre NOS-OSF Nadáciu otvorenej spoločnosti. V rokoch 2013- 2014 pre Ministerstvo vnútra -Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity ako Referent projektu PROGRES. Od roku 2014 – do roku 2015 pracovala ako Administratívny pracovník pre Metodicko – pedagogické centrum na projekte PRINED. V rokoch 2016-2020 sa venovala Podnikaniu a presadzovaniu dôležitosti Životného prostredia v spoločnosti. V roku 2020 sa stala konateľkou Registrovaného sociálneho podniku Lilly enviro s.r.o., ktorý presadzuje dôležitosť sociálneho podnikania a životného prostredia v spoločnosti. V predsedníctve ASES chce reprezentovať jednak sociálne podniky z východného Slovenska, ale – keďže je sama Rómka – aj ostatné, ktoré sa zameriavajú na zamestnávanie ľudí z marginalizovaných rómskych komunít.

V zmysle čl. 4 ods. 4.4 v súčasnosti vykonáva funkciu štatutárnej zástupkyne ASES.

Č l e n o v i a     p r e d s e d n í c t v a

Alena SCHINGLEROVÁ

Od r. 2001 sa venuje politike zamestnanosti a implementácii národných i dopytovo- orientovaných projektov.  V rokoch 2012 – 2017 stála pri prvotnom formovaní legislatívy ku sociálnej ekonomike na MPSVR SR, kde bola súčasťou tímu kancelárie štátneho tajomníka. V rámci publikačnej činnosti v Národnej stratégii zamestnanosti bola spoluautorkou kapitoly ku sociálnej ekonomike, v iných analýzach bola súčasťou riešiteľských tímov ku téme výrobných družstiev a sociálneho podnikania. V rokoch 2020 – 2022 pracovala na pozícii odborného koordinátora pre Slovak Busines Agency, kde zabezpečovala rozvoj alternatívnych foriem podnikania formou poskytovania rôznych nástrojov podpory pre sociálnych podnikateľov. V súčasnosti pracuje pre Svetovú banku ako expert/ konzultant pre rozvoj sociálnej ekonomiky v málo rozvinutých okresoch. Je spoluautorkou analýzy o stave sociálneho podnikania v SR (IA MPSVR SR, Bratislava 2023).    

Marián HORANIČ

Ako projektový manažér Združenia na pomoc osobám s mentálnym postihnutím v SR od počiatku manažuje sociálny podnik BIVIO. V bratislavskej Rači prevádzkuje hotel, reštauráciu a práčovňu. Znevýhodnenými zamestnancami sú ľudia s mentálnym postihnutím. Keďže BIVIO začalo fungovať pred prijatím zákona o sociálnom podnikaní , má dlhoročné skúsenosti s fungovaním sociálneho podniku, pozná úskalia sociálneho podnikania a musel ako manažér prekonať mnohé prekážky od registrácie po úverové financovania podniku. V predsedníctve sa cíti byť reprezentantom sociálnych podnikov, ktoré sa zameriavajú na zdravotne znevýhodnených zamestnancov.

Lukáš PRIŠKIN

Rodák z Veľkého Krtíša vyštudoval katolícku teológiu na Univerzite Komenského. Už počas štúdia sa zapojil do programu Nexteria Leadership Academy, ktorý podporuje mladých ľudí, aby sa stali lídrami. Jeho prvým vlastným biznisom bola výroba a predaj prírodných sirupov, aby pomohol pani Evke, ktorá bola s deťmi na ulici. Okrem zdravotného znevýhodnenia mala dokončenú len základnú školu a bola Rómka. Zúčastnila sa na zbere ovocia a surovín, čím si vedela zarobiť peniaze. Študentské skúsenosti s upratovaním hotelov v USA zúročil založením sociálneho podniku Deeply, ktorý poskytuje ubytovacie služby. Za tri roky sa mu podarilo získať ocenenie Social Impact Award, prednášať na konferencii TedX, a to najdôležitejšie – pomôcť desiatkam ľuďom. Svoje bohaté skúsenosti využíva na pomoc ostatným sociálnym podnikateľom pri prekonávaní najmä administratívnych nástrah a ďalej ich chce využívať najmä na vydávanie jasných usmernení a zlepšovanie legislatívneho prostredia pre sociálne podnikanie.

R e v í z o r

Marián GUNÁR

V roku 2008-2011 pracoval na úseku stavebného priemyslu. Zručnosti a skúsenosti s prácou s ľuďmi využil aj rokoch 2011-2016 kde sa venoval rôznym pozíciám, ako riadiaci a kontrolný pracovník v oblasti automobilovej výroby a v oblasti medzinárodnej dopravy. V medzinárodnej doprave získal skúsenosti a informácie zo zahraničia, ktoré využil od roku 2016 a venoval sa podnikaniu v oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstva. Presadzoval dôležitosť životného prostredia, klímy na Slovensku. Aktívne Od roku 2018 sa venuje stratégiám predovšetkým zamestnanosti MRK komunikácií s obcami, s mestami, samosprávami a štátnymi podnikmi, pôsobí ako riaditeľ Registrovaného sociálneho podniku.