Orgány ASES

P r e d s e d a

Branislav    ONDRUŠ

Od r. 1996 pracoval 10 rokov ako redaktor a moderátor Televíznych novín TV Markíza a neskôr Novín TV JOJ. V rokoch 2010 – 2012 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky vo funkcii podpredsedu Výboru NR SR pre sociálne veci. V rokoch 2012 – 2020 bol štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR). Bol iniciátorom a zodpovedal za vytváranie legislatívneho prostredia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku, neskôr projektového riešenia podpornej a poradenskej infraštruktúry pre sociálne podnikanie, ako aj vytvorenie systému finančnej investičnej pomoci. Bol členom dozornej rady štátnej investičnej spoločnosti National Development Fund II., ktorý vlastní investičné prostriedky zo zdrojov EÚ. V r. 2015 – 2020 bol a od roku 2023 opäť je členom Monitorovacieho výboru ministrov členských krajín EÚ pre sociálnu ekonomiku. V rokoch 2020 – 2023 pracoval pre Európsku komisiu ako poradca pre strategické riadenie politiky zamestnanosti a vzdelávania pracovného trhu v kandidátskych krajinách (Gruzínsko, Srbsko, Severné Macedónsko).

V súčasnosti funkciu nevykonáva, nakoľko z dôvodu menovania za štátneho tajomníka MPSVR SR oznámil pozastavenie členstva v ASES a teda nemožnosť vykonávať funkciu v zmysle čl. 4 ods. 4.4 stanov ASES.

P o d p r e d s e d n í č k a

Alena GUNÁROVÁ

V rokoch 2011- 2013 pracovala ako Asistentka koordinátora projektu pre NOS-OSF Nadáciu otvorenej spoločnosti. V rokoch 2013- 2014 pre Ministerstvo vnútra -Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity ako Referent projektu PROGRES. Od roku 2014 – do roku 2015 pracovala ako Administratívny pracovník pre Metodicko – pedagogické centrum na projekte PRINED. V rokoch 2016-2020 sa venovala Podnikaniu a presadzovaniu dôležitosti Životného prostredia v spoločnosti. V roku 2020 sa stala konateľkou Registrovaného sociálneho podniku Lilly enviro s.r.o., ktorý presadzuje dôležitosť sociálneho podnikania a životného prostredia v spoločnosti. V predsedníctve ASES chce reprezentovať jednak sociálne podniky z východného Slovenska, ale – keďže je sama Rómka – aj ostatné, ktoré sa zameriavajú na zamestnávanie ľudí z marginalizovaných rómskych komunít.

V zmysle čl. 4 ods. 4.4 v súčasnosti vykonáva funkciu štatutárnej zástupkyne ASES.

Č l e n o v i a     p r e d s e d n í c t v a

Alena SCHINGLEROVÁ

Marián HORANIČ

Lukáš PRIŠKIN

R e v í z o r

Marián GUNÁR

V roku 2008-2011 pracoval na úseku stavebného priemyslu. Zručnosti a skúsenosti s prácou s ľuďmi využil aj rokoch 2011-2016 kde sa venoval rôznym pozíciám, ako riadiaci a kontrolný pracovník v oblasti automobilovej výroby a v oblasti medzinárodnej dopravy. V medzinárodnej doprave získal skúsenosti a informácie zo zahraničia, ktoré využil od roku 2016 a venoval sa podnikaniu v oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstva. Presadzoval dôležitosť životného prostredia, klímy na Slovensku. Aktívne Od roku 2018 sa venuje stratégiám predovšetkým zamestnanosti MRK komunikácií s obcami, s mestami, samosprávami a štátnymi podnikmi, pôsobí ako riaditeľ Registrovaného sociálneho podniku.