Aktuality

Odporúčanie Európskej rade o DPH

Posilniť uplatňovanie zníženej sadzby DPH na produkty a služby sociálnych podnikov. ASES ako jediná organizácia na Slovensku predložila doplňujúci návrh k odporúčaniu Európskej rady na vytvorenie rámcových podmienok pre sociálnu ekonomiku. Zameriavame sa v ňom na odstránenie prekážok na uplatňovanie daňového zvýhodnenia, ktoré priznáva európska legislatíva.

Podľa pravidiel EÚ má Európska komisia (EK) právomoc navrhovať legislatívne i právne nezáväzné akty, ktoré potom prijíma Európska rada (ER) sama alebo spoločne s Európskym parlamentom (EP). Takýmto dokumentom je aj tzv. odporúčanie Rady. Hoci pre členské štáty nepredstavuje právny záväzok, ktorý musia splniť, vytvára silný tlak, aby ho krajiny realizovali. Jednak tým, že zvyčajne naň EK poskytuje aj financie a tiež tým, že o plnení odporúčaní musia členské štáty referovať, čo umožňuje verejne poukázať na “zaostávajúce krajiny”. ER totiž tvoria ministri všetkých členských krajín a ak sa tí zhodnú na nejakom riešení, v EÚ to predstavuje síce neformálny, ale v skutočnosti relatívne silný záväzok.

Aktuálne sa ER na úrovni ministrov práce a sociálnych vecí zaoberá návrhom EK na vydanie odporúčania na vytvorenie rámcových podmienok pre sociálnu ekonomiku. Táto iniciatíva Komisie dokazuje, že rozvoj sociálnej ekonomiky patrí skutočne medzi priority súčasnej Komisie, ktorá sa usiluje systematicky posilňovať sociálnu ekonomiku a osobitne sociálne podnikanie vo všetkých krajinách EÚ.

O obsahu odporúčania rokoval predseda ASES Braňo Ondruš začiatkom marca s komisárom pre zamestnanosť a sociálne práva Nicolasom Schmitom, ktorý už vtedy ocenil niektoré návrhy ASES. Do návrhu sa skutočne dostalo napr. odporúčanie, aby členské štáty intenzívnejšie využívali sociálne verejné obstarávanie a aby investovali peniaze z eurofondov do intenzívneho školenia verejných obstarávateľov, ako zadávať spoločensky zodpovedné zákazky, pri ktorých cena nie je jediným kritériom. Návrh tiež obsahuje odporúčanie, aby štáty vo väčšej miere využívali možnosti poskytovať sociálnym podnikom štátnu pomoc, k čomu im EK poskytuje rozsiahle poradenstvo.

Na základe listu predsedu ASES zvolala ministerka Soňa Gaborčáková k návrhu odporúčania rokovanie ministerstiev a mimovládnych odborníkov, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 3. augusta. V súčasnosti majú členské štáty možnosť k návrhu odporúčania predložiť svoje stanoviská.

Na rokovaní ASES navrhla, aby sa medzi odporúčania dostalo aj “úplné uplatňovanie zníženej sadzby DPH na tovary a služby sociálnych podnikov v súlade so smernicou 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady (EÚ) 2022/542 a jej prílohy III v národnej legislatíve členských štátov”. Návrh odporúčania totiž o DPH vôbec nehovorí, čo považujeme za chybu, keďže ide o dôležitý nástroj podpory dopytu po produkcii sociálnych podnikov, čo prispieva k udržateľnosti ich podnikania. “Úplné uplatňovanie” pritom znamená odstránenie dodatočných podmienok, ktoré samotná európska smernica neobsahuje, čo znemožňuje jej skutočné uplatňovanie, ako o tom svedčí postoj MF SR a Finančnej správy SR.

Zástupkyňa MF SR na rokovaní návrh ASES podporila a zdôraznila, že aj v aktuálnom návrhu novely zákona o DPH ministerstvo navrhuje nadbytočné podmienky zo zákona vypustiť.