Aktuality

Vyriešený problém mnohých RSP !

ASES dosiahla hodnotný úspech pri presadzovaní záujmov a potrieb svojich členov a v tomto prípade aj ostatných RSP. Vďaka našej aktivite sa podarilo vyriešiť problém zamestnávania zdravotne znevýhodnených (ZZ), ktorí nie sú invalidní tak, že podniky neprídu o peniaze a vyrovnávacie príspevky dostanú vyplatené spätne od 1. januára 2023.

Hoci pre tých, ktorí nezamestnávajú zdravotne znevýhodnených (ZZ), ktorí nie sú invalidní, je táto správa menej dôležitá, pre mnohé podniky má kľúčový význam pre ich ďalšie fungovanie. A všetkým ukazuje, aká dôležitá môže byť funkčná a akčná strešná organizácia, ak je aj početne dostatočne silná. Riešenie tohto veľkého problému dokazuje, aké je dôležité, aby sa RSP v ASES združovali.

Po našej verejnej výzve na tlačovej konferencii MPSVR SR s nami začalo komunikovať o probléme, ktorý nastal so zamestnávaním zdravotne znevýhodnených po novele zák. č. 112/2018 Z. z. Nechceme detailne opisovať celý problém, ale zrazu od 1. 1. 2023 neboli za ZZ uznané stovky tých, ktorí nimi ešte do 31. 12. 2022 boli. Nové pravidlá ich posudzovania spôsobili, že ich opätovné uznanie si vyžadovalo celé mesiace. Navyše sa to podniky dozvedeli zväčša neskoro, až v marci pri podpisovaní zmlúv, niektorí dokonca ešte neskôr – už aj dostali na týchto ľudí vyrovnávací príspevok a v apríli im úrady práce oznámili, že ho musia vrátiť.

Tieto podniky sa dostali do katastrofálnej situácie nielen preto, že boli nútené prepúšťať ZZ zamestnancov, ale tiež preto, lebo sa takto dostali do okamžitej straty v tisícoch eur.

Zmena zákona by sa nedala uplatniť spätne a príprava nejakého dotačného “kompenzačného” programu, o ktorom aj verejne hovoril exminister Krajniak, ktorý za vzniknutú situáciu nesie plnú osobnú politickú zodpovednosť, by si vyžadovala relatívne dosť času. Preto sme sa stotožnili s presadením takého výkladu prechodných ustanovení novely zákona účinných od 1. 1. 2023, ktoré by umožnili uznať všetkých ZZ zamestnancov aj pre rok 2023, presnejšie, kým im nevyprší ročná lehota od posledného posudku, vystaveného všeobecným alebo odborným ošetrujúcim lekárom.

PODARILO SA!!!

Včera podpísal štátny tajomník MPSVR SR Juraj Káčer metodické usmernenie pre Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, podľa ktorého musia úrady uznať za ZZ zamestnanca každého, kto aj po 1. 1. 2023 má ešte platný (čiže menej než rok starý) posudok lekára, na základe ktorého ju/ho uznával úrad práce do 31. 12. 2023 a vyplácal naň vyrovnávací príspevok.

V praxi to znamená, že všetci takýto zamestnanci budú zahrnutý do zmluvy medzi RSP a úradom práce, v ktorej na nich bude priznaný vyrovnávací príspevok do doby, kedy uplynie ročná lehota od vystavenia posledného posudku. Všetky podniky, na týchto ľudí dostanú vyrovnávací príspevok spätne od 1. 1. 2023.

Ak medzitým týchto ľudí podnik prepustil, úrad spätne zahrnie týchto ľudí do zmluvy a prizná a vyplatí na nich vyrovnávací príspevok na dobu od 1. 1. 2023 do momentu ich prepustenia.

Ak takýto zamestnanci boli prepustení, ale ešte neuplynul rok od vystavenia ich posudku, môžu byť spätne zamestnaní, budú okamžite uznaní za ZZ a úrad na nich v zmluve s RSP prizná a vyplatí vyrovnávací príspevok do doby, kým neuplynie platnosť doterajšieho posudku.

Toto všetko zároveň znamená, že všetky dotknuté RSP, resp. ich ZZ zamestnanci by mali urýchlene predložiť príslušnú dokumentáciu pre posúdenie ich zdravotného znevýhodnenia posudkovým lekárom úradov práce. MPSVR SR usmernilo ústredie práce, aby posudkoví lekári prednostne v tomto období posudzovali ZZ zamestnancov sociálnych podnikov, avšak pre nápor sa môže stať, že zákonnú 30-dňovú lehotu posudkový lekár dodržať nedokáže. Upozorňujeme, že v momente, kedy vyprší ročná platnosť starého posudku musí mať ZZ zamestnanec nový posudok od posudkového lekára úradu práce, v opačnom prípade už nijakým spôsobom nemôže byť uznaný za ZZ zamestnanca sociálneho podniku.

Veríme, že s realizáciou tohto metodického usmernenia nebudú na úradoch problémy. Ak by predsa len boli, informujte nás.

Napokon sme presvedčení, že tento výsledok je popri fakte, že sme práve v kritickej chvíli komunikovali s nám veľmi naklonenou predstaviteľkou MPSVR SR, dôkazom, že posilňovanie našej ASES rozširovaním počtu jej členov a zvyšovaním počtu jej verejných aktivít má „pozitívny sociálny vplyv“ na ďalší rozvoj sociálneho podnikania na Slovensku.

Pridajte sa k nám a spoločne zlepšujme postavenie sociálnych podnikov na Slovensku.