Aktuality

Desiatky miliónov na nezmyselné opatrenia

Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES) vyjadruje rozhorčenie a sklamanie z finálnej podoby akčného plánu k Stratégii rovnosti, inklúzie a participácie Rómov do roku 2030 pre prioritnú oblasť zamestnanosti. Musíme konštatovať, že naša ročná aktívna angažovanosť v tematickej pracovnej skupine pre prípravu akčného plánu nepriniesla výsledky, ktoré podľa našich dlhoročných skúseností pomôžu integrácii Rómov žijúcich v marginalizovaných komunitách.

Jedinou cestou spoločenského začleňovania Rómov, osvedčenou u nás i v zahraničí, je poskytnúť im dôstojné bývanie, kvalitné vzdelanie a udržateľnú prácu. Naše skúsenosti dokazujú, že dospelí ľudia nesmú dostávať štátnu podporu „zadarmo“, ale treba vytvoriť podmienky, aby si ju mohli odpracovať. Nie nezmyselne, podradne a dlhodobo neudržateľne v podobe „aktivačných prác“, ale v riadnom zamestnaneckom pomere vykonávajúc zmysluplnú prácu, v rámci ktorej navyše získajú sociálne návyky, pracovné zručnosti a uplatniteľnú kvalifikáciu.

Takýto model dnes (nielen) na Slovensku ponúkajú práve sociálne podniky. V skutočnosti sú dnes rozhodujúcimi zamestnávateľmi v prostredí MRK. ASES preto robila celý rok všetko pre to, aby akčný plán k Stratégii pre oblasť zamestnanosti obsahoval jednoduché a realizovateľné podporné aktivity pre rozvoj sociálneho podnikania v prostredí MRK.

Ide o podporu:

–          získavania podnikateľských znalostí zručností (školenia) tých, ktorí chcú sociálne podniky v prostredí MRK zakladať a dlhodobo viesť,

–          úvodných investičných nákladov týchto podnikov,

–          sociálnej práce so zamestnancami a ich rodinami, podporujúcu získanie a upevnenie sociálnych návykov a pracovných zručností,

–          vzdelávacích/rekvalifikačných programov pre zamestnancov a

–          najmä získavania dlhodobých verejných (ale aj súkromných) zákaziek namiesto neustáleho dotovania podnikov.

Žiaľ, ASES ako štátom uznaná národná platforma sociálnych podnikov a pomáhajúcich a podporných subjektov musí konštatovať, že nič z toho sa v navrhovanom znení akčného plánu nenachádza.

Podpora na „uľahčovanie zamestnávania ťažko zamestnateľných osôb“ má byť určená výlučne pre Agentúry podporovaného zamestnávania, ktoré majú dôležité miesto v systéme služieb zamestnanosti, ale neposkytujú dlhodobo udržateľné zamestnanie. 

Niekoľko opatrení je zameraných na „podporu podnikania“ ľudí z MRK, čo je bez predchádzajúceho získania kvalifikácie a pracovných návykov a zručností absolútne iluzórny a nerealizovateľný cieľ.

Priam výsmechom je „poradenstvo pre využitie priamej formy podpory pre sociálne podniky“, keď so žiadnou „priamou formou podpory“ akčný plán nepočíta.

A úplným mrhaním peňazí je „vytvorenie digitálnej platformy registrovaných sociálnych podnikov na Slovensku“ za vyše 300-tisíc eur, pričom digitálny register prevádzkuje MPSVR SR už takmer 4 roky a ASES bez akejkoľvek podpory tento rok vytvorila elektronické trhovisko (vr. eshopu) sociálnych podnikov. Takže namiesto podpory už existujúceho sa má vytvoriť niečo nové, čoho prevádzka má stáť 100-tisíc € ročne!!!

ASES preto konštatuje, že akčný plán v oblasti zamestnanosti obsahuje nezmyselné opatrenia, ktoré neprinesú žiadny pozitívny posun, ale majú stáť desiatky miliónov eur ročne. Pritom jedným z opatrení je „kvalitatívna analýza efektívnosti opatrení podporujúcich zamestnateľnosť príslušníkov MRK“. Čiže, úrad splnomocnenca chce najskôr minúť vyše 35 miliónov € ročne a až potom bude analyzovať, či to malo zmysel.

ASES preto dôrazne nesúhlasí so schválením takto nastaveného akčného plánu. Za zarážajúce považuje, že na pripomienkovanie takého dôležitého dokumentu dostal občiansky sektor 7 dní v predvianočnom období. Zároveň vyzýva úrad splnomocnenca – ako sme to prejavovali doteraz – na urýchlené rokovanie a zásadné zmeny v navrhovanom pláne a zohľadnenie pripomienok ľudí, ktorí dlhé roky priamo v rómskych komunitách pomáhajú s ich spoločenskou integráciou. Samotní Rómovia, ale aj celá spoločnosť si zaslúži, aby sa desiatky miliónov na túto integráciu využívali efektívne.