Aktuality

Pomôžme Ukrajincom pracovať

Aj sociálne podniky môžu zamestnať utečencov z Ukrajiny. Sú uznaní ako zraniteľné osoby na pracovnom trhu podľa zákona o sociálnej ekonomike. Úrady práce už dostali pokyn, aby takýchto zamestnancov akceptovali rovnocenne s inými kategóriami zraniteľných ľudí.

Podľa § 2 ods. 6 písm. m) zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch patria medzi zraniteľné osoby, ktorých zamestnávanie je poslaním integračných sociálnych podnikov, aj ,,azylant alebo cudzinec, ktorému sa poskytuje doplnková ochrana“. V zmysle zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle však drvivá väčšina utečencov z Ukrajiny túto podmienku nespĺňa – Slovenská republika im nepriznala štatút azylanta (pretože oň nežiadajú), ani doplnkovú ochranu (z rovnakého dôvodu).

Napriek tomu aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR uznáva, že utečencov z Ukrajiny za zraniteľné osoby v zmysle “nášho” zákona považovať možno. Dôvodom je ustanovenie § 2 ods. 6 písm. b) zákona č. 112/2018 Z. z., podľa ktorého sa za ,, zraniteľnú osobu považuje osoba, ktorá je fyzickou osobou v nepriaznivej sociálnej situácií. “ Nepriaznivú sociálnu situáciu pre tento účel definuje § 2 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Ide o pomerne rozsiahlu definíciu, avšak utečenci sa v takejto situácii ocitajú najmä “z dôvodu , že nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb” a “z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.“

Ak teda viete a môžete zamestnať – hoci aj dočasne – utečencov z Ukrajiny, môžete ich vo svojej evidencii zamestnancov zaradiť medzi zraniteľné osoby a s odvolaním sa na to, že spĺňajú vymedzenie podľa § 2 ods. 6 písm. b) zák. č. 112/2008 Z. z. sa môžete obrátiť na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ohľadom zvýšenia počtu podporovaných zamestnancov. Pre tento účel je však potrebné, aby zamestnaní utečenci mali doklad totožnosti a potvrdenie o registrácii (pridelení štatútu odídenca, ktorému SR poskytla dočasné útočisko) na cudzineckej polícii.

V sekcii Pomoc a poradenstvo na tomto webe nájdete plné znenie usmernenia, ktoré pre úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v celej SR vydal odbor sociálnej ekonomiky (OSE) MPSVR SR.