Aktuality

Metodika o účtovaní správnej DPH

ASES vydala záväzný metodický pokyn pre správne účtovanie DPH zo strany sociálnych podnikov. Pokyn obsahuje tiež postup pri uplatňovaní úľavy na dani z príjmu. Dokument je tak dlho očakávanou odpoveďou na dôležité otázky ohľadom daňových zvýhodnení pre sociálny podniky.

Naši odborníci na problematiku štátnej pomoci pripravovali metodiku takmer pol roka. Návrh sme konzultovali aj s daňovými poradcami a praktickými účtovníkmi. Pri jeho tvorbe sme zohľadnili aj vyjadrenia metodikov z MF SR a Finančného riaditeľstva SR.

Metodika v plnej miere rešpektuje platné a účinné znenie príslušných zákonov, najmä zák. č. 595/2003 Z. z. o dani príjmu a zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Správa druhej zo spomínaných daní sa v SR riadi aj európskou legislatívou, konkrétne Smernicou EP a Rady o DPH (č. 2006/112/ES). Navyše sa spracovaná metodika opiera aj o existujúce rozhodnutia (judikatúru) Európskeho súdneho dvora.

Pri úľave na dani z príjmov je kľúčové, že si ju treba uplatniť, nakoľko podľa zákona je možnosťou (právom) a nie povinnosťou registrovaných sociálnych podnikov (RSP). Okrem toho je dôležité, že celú výšku uplatnenej úľavy musí RSP použiť výhradne a iba na dosahovanie svojho spoločensky prospešného účelu, ktorý má definovaný v základnom dokumente podniku (stanovy, spoločenská zmluva a pod.). Takéto použitie neodvedenej dane musí byť RSP kedykoľvek schopný preukázať daňovej kontrole riadne zaúčtovanými dokladmi.

Naopak, zaradenie tovaru a služby do správnej sadzby DPH je povinnosťou, nie možnosťou. RSP teda musia účtovať zníženú sadzbu DPH – vo výške 10% – v prípadoch, ktoré presne ustanovuje zákon. Teda vždy, keď svoj tovar alebo službu predávajú niekomu, kto nie je platcom DPH a zároveň je buď fyzickou osobou, alebo registrovaným sociálnym podnikom, alebo subjektom verejnej správy. Ak podniky v týchto prípadoch účtujú zákazníkom DPH vo výške 20%, porušujú zákon a navyše sa pripravujú o konkurenčnú výhodu, ktorú im naopak má toto ustanovenie zákona priniesť.

Našu záväznú metodiku nájdete na tejto webovej stránke v sekcii Pomoc a poradenstvo. Členom ASES navyše poskytujeme aj bezplatné konzultácie a poradenstvo. Stačí, že nám napíšete na našu emailovú adresu kancelaria@ases-slovensko.sk.

Leave a Reply