Aktuality

Rýchlo vyriešený problém

Za 7 dní sa nám podarilo vyriešiť problém s vyrovnávacími príspevkami, ktorých vyplácanie tento rok mimoriadne mešká. MPSVR SR totiž nestihlo vypracovať a nechať si schváliť potrebnú schému štátnej pomoci ešte pred koncom roka, hoci bolo jasné, že od januára 2021 bez nej nebudú môcť úrady práce vyrovnávací príspevok vyplácať.

A nielen to. Úrady práce z tohto dôvodu nemohli od januára ani podpisovať zmluvy s registrovanými sociálnymi podnikmi, ktoré zamestnávajú zdravotne znevýhodnených ľudí a podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti majú na príspevok nárok.

Vedenie ASES sa okamžite po zistení skutkového stavu (o ktorom sme sa dozvedeli až v polovici februára pri pokuse prvých podnikov získať príspevok za mesiac január) začalo priamo angažovať v riešení problému. V tom čase bol návrh schémy štátnej pomoci ešte stále na Protimonopolnom úrade SR a ministerstvo čakalo na jej schválenie. Do riešenia problému sa na našu žiadosť zapojil aj poradca ministra práce Norbert Tinka. Na záver prvého marcového týždňa schéma vyšla v Obchodnom vestníku a tým nadobudla účinnosť.

V súčasnosti už úrady práce podpisujú zmluvy a podniky môžu predkladať žiadosti o platbu úhrady vyrovnávacieho príspevku. MPSVR SR, ako aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR predstaviteľov ASES ubezpečili, že nespochybňujú právny nárok RSP a príspevky budú vyplácať spätne s účinnosťou od 1. januára 2021.

Na základe našej intervencie ÚPSVR SR jednotlivé regionálne úrady práce, sociálnych vecí a rodiny záväzne metodicky usmernili už pred schválením schémy štátnej pomoci, aby prijímali žiadosti o uzatvorenie zmlúv, ale aj žiadosti o úhradu platby bez ohľadu  na to, že zmluvy doteraz uzatvorené nemajú.

Z pohľadu zákonných lehôt je podnik v zmysle § 53g ods.7 povinný preukázať vzniknuté oprávnené náklady najneskôr do 60 dní od skončenia mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje.  T. z.,  že lehota za mesiac január 2021 plynie až do 1. 4. 2021, takže je na žiadateľovi, či počká, kým bude mať uzatvorenú dohodu, alebo si žiadosť o úhradu platby predloží skôr.

ASES sa tak podarilo odvrátiť hroziaci kolaps obrovského množstva sociálnych podnikov, ktoré by bez vyrovnávacích príspevkov nedokázali vyplácať mzdy svojim znevýhodneným zamestnancom dlhšie, ako do marca 2021, lebo obzvlášť v tejto dobe si nemôžu dovoliť akumulovať finančné rezervy.

Leave a Reply