Aktuality

Zasadal najvyšší orgán ASES

V stredu 3. júna zasadalo v Dubnici nad Váhom Zhromaždenie členov ASES. Zvolilo vedenie a schválilo programové priority našej organizácie na najbližšie dva roky. Tie reflektujú najdôležitejšie problémy, ale aj očakávania sociálnych podnikov, aby sa sociálne podnikanie na Slovensku rozvíjalo takým tempom, ako doteraz.

Do Dubnice prišlo 23 členov – právnických osôb a dvaja členovia – fyzické osoby. Desať členov – právnických osôb a jedna členka – fyzická osoba sa ospravedlnili pre iné pracovné povinnosti. Splnomocnenec prípravného výboru Braňo Ondruš prítomných informoval o doterajšej činnosti organizácie. Uskutočnili sa tri regionálne stretnutia so sociálnymi podnikmi a za necelý mesiac existencie ich do ASES vstúpilo vyše 30. Uskutočnili sa tiež úvodné stretnutia s predstaviteľmi Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR), Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), Úradu podpredsedníčky vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), splnomocnencom vlády SR pre občiansku spoločnosť, ale aj Slovenskej sporiteľne, Slovak Investment Holding, či COOP Produkt Slovensko. Výsledkom týchto stretnutí je nielen informovanie dôležitých partnerov o vzniku, poslaní, cieľoch a aktivitách ASES, ale vo viacerých prípadoch došlo k dohode o spolupráci a už aj definovaní konkrétnych spoločných aktivít.

Napríklad s ÚVO bude ASES spolupracovať v oblasti propagácie a vzdelávania verejných obstarávateľov pri využívaní sociálneho aspektu a ďalších zvýhodnení pre sociálne podniky. S ÚPVII pripraví ASES návrh dotačnej výzvy pre sociálne podniky podľa § 20 a § 21 zák. č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Slovenská sporiteľňa podporí ešte v tomto roku vybraný projekt na posilnenie dlhodobej udržateľnosti sociálnych podnikov. A COOP Produkt Slovensko chce nadviazať dlhodobú spoluprácu s ASES, keďže chce podporovať fungovanie výrobných družstiev ako registrovaných sociálnych podnikov.

Zhromaždenie členov ASES potvrdilo, že prioritami Aliancie v oblasti systémových opatrení pre rok 2020 bude propagácia a rozširovanie využívania “sociálneho” verejného obstarávania a účasť ASES na príprave nového programovacieho obdobia EÚ pre roky 2021 – 2027. ASES pozorne vníma záujem Európskej komisie a osobitne komisára Nicolasa Schmita, aby sa zdroje najmä z Európskeho sociálneho fondu využívali vo zvýšenej miere na podporu sociálnej ekonomiky a osobitne sociálneho podnikania. Preto urobí všetko pre to, aby sa tento záujem pretavil aj do slovenského operačného programu. Rovnako vyvinie úsilie aj vo vzťahu k plánu EÚ ďalšej generácie, z ktorého by SR mohla získať až 8 miliárd eur.

Okrem toho však diskusia ukázala, že je dôležité urýchlene rokovať s MPSVR SR, resp. Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR) SR o uplatňovaní tzv. dodatočných nákladov podľa § 53g ods. 1 písm. b) zák. č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Účastníci zasadania prezentovali príklady rozdielneho prístupu jednotlivých úradov práce, dokonca prípady, kedy úrady vôbec nevedia zaujať ku konkrétnym výdavkom jasné stanovisko, alebo zjavné dodatočné náklady neuznávajú. Vedenia ASES zozbiera do konca júna konkrétne podnety a zorganizuje pracovné rokovanie s MPSVR SR a ÚPSVR SR.

Rovnako dôležité je konať vo vzťahu k uplatňovaniu daňových výhod, ktoré sociálnym podnikom garantuje zákon o dani z príjmov, resp. zákon o DPH. Braňo Ondruš informoval, že spoločne s odborníkmi na štátnu pomoc už pripravil kvalifikované stanovisko a ešte tento týždeň sa obráti na ministra financií Eduarda Hegera s návrhmi na riešenie situácie, ktorá spôsobuje sociálnym podnikom vážne problémy a dokonca môže ohroziť ich podnikanie. ASES nemá pochybnosti, že MF SR a Finančná SR správa nepostupujú v tejto veci v súlade so zákonom a poškodzujú sociálne podnikanie na Slovensku.

Zhromaždenie členov schválilo prvé vedenie ASES podľa stanov – predsedu, členov predsedníctva a revízorku. Predsedom sa stal Braňo Ondruš, ďalšími členmi predsedníctva Eva Havelková, Melinda Mikleová, František Fabo a Rastislav Neuvirth. Revízorkou Monika Brillová. Zhromaždenie tiež schválilo programové priority ASES na najbližšie dva roky.

Leave a Reply