Aktuality

Významní hostia medzi nami

Štátna tajomníčka či šéfovia najväčších združení samospráv nechýbali na našom zhromaždení. Účasť Kataríny Brunckovej, Jána Luntera či Branislava Trégera potvrdila rastúce postavenie ASES vo vzťahu k orgánom štátu a samosprávy. Nechýbali ani riaditelia odboru z ÚSVRK a MPSVR SR.

Katarína Bruncková je síce štátnou tajomníčkou ministerstva dopravy a výstavby, ale na rozdiel od vrcholných predstaviteľov MPSVR SR si našla čas, aby sa zúčastnila na celoslovenskom zhromaždení sociálnych podnikov 13. októbra. Prezentovala pomoc, ktorú poskytla sociálnemu podniku RUPOD v Rudňanoch (okr. Spišská Nová Ves) – hoci predtým to “nešlo” tri roky, osobnou angažovanosťou dokázala presadiť prevod chátrajúcich budov v obci do jej majetku. Obec je spolumajiteľom RSP RUPOD a rekonštrukciou priestorov chce posilniť vzdelávanie Rómov, ako súčasť ich pracovnej integrácie v sociálnych podnikoch v rámci celého regiónu.

Štátna tajomníčka prezentovala viaceré investičné projekty financované z programov v rámci MDV SR, ktoré realizovali sociálne podniky. Pripomenula, že obce a mestá môžu dostať zvýšenú dotáciu na výstavbu bytov, ak ju realizujú prostredníctvom sociálnych podnikov. Vyzvala ASES, aby v spolupráci so ZMOS túto informáciu aktívnejšie rozširovala. Zároveň ponúkla spoluprácu našej Aliancii aj do budúcnosti. Jej prístup ocenil najmä podpredseda ASES František Fabo, ktorý má spoluprácu s MDV SR na starosti a zdôraznil najmä osobné zapálenie K. Brunckovej pre pomoc sociálnym podnikom. Škoda, že takého človeka nemáme vo vedení MPSVR SR.

Predseda ZMOS Branislav Tréger.

Záväzok urýchlene po komunálnych voľbách podpísať memorandum o spolupráci verejne prezentoval predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger. ASES oceňuje jeho ústretový a aktívny prístup k podpore spolupráce i k rozvoju sociálneho podnikania. Predseda ZMOS podčiarkol význam sociálnych podnikov pre rozvoj miesta obcí, o čom svedčí aj veľký počet sociálnych podnikov založených miestnymi samosprávami. B. Tréger navrhol, aby ASES a ZMOS realizovali spoločné aktivity pre šírenie povedomia a používania tzv. sociálneho verejného obstarávania.

Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja, zastupujúci združenie krajov SK8, Ján Lunter pripomenul nedávny podpis memoranda o spolupráci medzi BBSK a ASES. Zdôraznil, že prostredníctvom ASES je BBSK pripravený podeliť sa so všetkými skúsenosťami nielen z fungovania vlastných sociálnych podnikov, ale najmä z využívania sociálnych podnikov ako dodávateľov pre kraj. SK8 chce zároveň pôsobiť ako partner ASES pri vytváraní prostredia, v ktorom sa sociálnym podnikom bude dlhodobo dariť a spoločne so ZMOSom chce vytvoriť silné partnerstvo pre využívanie eurofondov na podporu sociálneho podnikania.

Predseda BBSK Ján Lunter je v prvom rade prvý sprava.

Aktívnu spoluprácu s ASES očakáva i riaditeľ odboru regionálnej koordinácie Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) Eduard Čonka. Spomenul nedávne rokovanie vedenia ASES so splnomocnencom Jánom Herom. Spoločnou výzvou bude posilniť úlohu sociálnych podnikov pre zamestnávanie Rómov. V tejto súvislosti ASES a ÚRSVRK pripraví prvú spoločnú aktivitu už do konca tohto roka.

Účastníci zhromaždenie ocenili aj vystúpenie riaditeľky odboru sociálnej ekonomiky MPSVR SR Ingrid Ujváriovej. Najmä aktívny prístup odboru k sociálnym podnikom samotným. I. Ujváriová konštatovala, že ASES je kľúčovým partnerom pre jej odbor pri tvorbe návrhov a zdôraznila, že to bude veľmi dôležité najmä pri nastavovaní konkrétnych programov a projektov financovaných z eurofondov v období do roku 2030. Vyjadrila presvedčenie, že naša spolupráca a najmä komunikácia sa do budúcnosti zlepší.

Počas diskusie viackrát na pripomienky či otázky reagovali aj viacerí prítomní pracovníci regionálnych centier pre sociálnu ekonomiku IA MPSVR SR. Sociálne podniky oceňujú ich nasadenie, s akým sa usilujú pomáhať, ale zároveň vidia veľké nedostatky v nastavení ich fungovania a riadení z bratislavského centra. Žiaľ, hoci sme o tom za prítomnosti projektovej manažérky hovorili vlani v septembri, za 13 mesiacov nikto z IA MPSVR SR neprejavil záujem s nami o zlepšení služieb pre nás hovoriť.

(Na úvodnej fotografii je v strede štátna tajomníčka MDV SR Katarína Bruncková.)