Aktuality

Prezentácia sociálnych podnikov

ASES začala sériu podujatí pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej, ktorej cieľom je prezentovať sociálne podniky ako obchodných partnerov väčších firiem a verejných inštitúcií. Prvé podujatie sme zorganizovali v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) 9. mája v Bratislave. Zúčastnilo sa na ňom 65 ľudí, ktorí zastupovali prevažne ústredné štátne inštitúcie, ale nechýbali aj veľké štátne podniky.

Vládny splnomocnenec Ján Hero vo svojom úvodnom vystúpení opísal situáciu Rómov najmä z hľadiska vzdelania a zamestnanosti. Na základe oficiálnych údajov poukázal, ako zle sú na tom predovšetkým Rómovia z marginalizovaných komunít (žijúci v osadách). Väčšina z nich nepracuje a väčšina má len základné vzdelanie. Vysvetlil, že najnovšie zmeny poskytovania formálneho vzdelania umožnia týmto ľuďom ľahší prístup k získaniu odborného vzdelania v oblastí remeselných profesií. To im však nezatvorí cestu k vyšším stupňom vzdelania. Zároveň však upozornil, že máme najnižšiu zamestnanosť ľudí so základným vzdelaním v EÚ. Z toho je zrejmé, že posilnenie vzdelanie nie je jedinou cestou, ako týchto ľudí dostať do práce.

Predseda ASES Braňo Ondruš nadviazal predstavením možností, ktoré ponúkajú sociálne podniky pri zamestnávaní nízko vzdelaných Rómov bez pracovných návykov a skúseností. Vysvetlil, ako v praxi vyzerá pracovná integrácia Rómov v sociálnych podnikoch. Zároveň opísal fungovanie sociálnych podnikov z hľadiska rôznorodosti služieb a tovarov, ktoré ponúkajú. Hoci podujatie bolo primárne zamerané na podporu zamestnávania Rómov, Ondruš zdôraznil, že toto platí o všetkých integračných sociálnych podnikoch.

Vo svojej prezentácii predseda ASES poukázal, že sociálne podniky dokážu byť dôveryhodnými a kvalitnými dodávateľmi tovarov a služieb pre verejnú správu, ale aj pre ktorúkoľvek firmu. Vysvetlil, že obchodnou spoluprácou so sociálnym podnikom dosiahnu ich zákazníci vyššiu hodnotu za minuté peniaze: “Získate tovar či službu, ktorú potrebujete bez kompromisov ohľadom kvality a zároveň podporíte zamestnanosť ľudí, ktorých nikto iný nezamestná.” Práca v sociálnych podnikoch poskytuje aj príležitosť získať či posilniť kvalifikáciu a neskôr sa posunúť do “bežných” firiem. Mimoriadne dôležitý je vplyv na deti, ak vidia, že ich rodičia každé ráno idú do práce.

Jozef Daňko z Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) opísal zástupcom ministerstiev pomerne široké možnosti obstarávania tovarov a služieb u sociálnych podnikov. Zdôraznil, že napriek zákonnej povinnosti verejná správa len výnimočne využíva princípy tzv. sociálneho verejného obstarávania. Prezentoval ochotu odborníkov z ÚVO aktívnejšie propagovať zadávanie zákaziek pre sociálne podniky. Pripomenul, že zákonné pravidlá podporujú čo najširšie uplatňovanie sociálne a ekologicky zodpovedného verejného obstarávania.

Na podujatí sa prezentovali aj dva konkrétne sociálne podniky, ktoré zamestnávajú Rómov z marginalizovaných komunít: RUPOD z Rudňan (okr. Sp. Nová Ves) a lilly enviro z Uzovských Pekľan (okr. Sabinov). Na konkrétnych príkladoch ukázali pozitívny dopad svojho podnikania na spoločenskú integráciu Rómov. Ich prezentácie navyše dokázali, že vedie produkovať tovary a služby schopné konkurencie a dokonca realizujú viaceré inšpiratívne inovácie.

ASES pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej plánuje od septembra začať sériu podujatí propagujúcich sociálne podniky vo vzťahu k potenciálnym obchodným partnerom v septembri. Predbežne by sa malo uskutočniť 8 takýchto podujatí do konca roka 2023. Spolupráca s ÚSVRK i osobný prístup splnomocnenca Jána Hera prispela k skvelému štartu tejto potrebnej aktivity.