Aktuality

Tlačovka o zdravotne znevýhodnených

ASES zorganizovala mimoriadnu tlačovku o problémoch so zamestnávaním zdravotne znevýhodnených. Predstavili sme návrh na riešenie na pomoc dotknutým sociálnym podnikom. Tlačová konferencia sa uskutočnila v stredu 10. mája v priestoroch RSP BIVIO v Bratislave.

V priestoroch sociálneho podniku BIVIO, ktorý prevádzkuje Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, sa uskutočnila tlačová konferencie Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku k aktuálnej téme zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí nie sú poberateľmi invalidného dôchodku. Na základe podnetov samotných podnikov sme prítomným novinárkam vysvetlili problém a opísali zlyhania v prístupe úradov práce. Hoci IA MPSVR SR prevádzkuje za takmer 8,5 mil. € osem regionálnych centier pre sociálnu ekonomiku, ktorých úlohou je o. i. „bezplatné poradenstvo o iných možnostiach podpory podľa tohto zákona“, nedokázali sociálne podniky včas informovať o zmene zákona,“ vysvetlil predseda ASES Braňo Ondruš.

Ešte absurdnejší bol podľa neho postup úradov práce: „Hoci sa zákon zmenil od 1. januára, pracovníčky a pracovníci úradov práce, ktorí majú na starosti túto agendu o zmene zákona nemali ani šajnu. Ešte na začiatku apríla „veselo“ podpisovali zmluvy, v ktorých sa zaviazali poskytovať príspevky podľa starých, v tej chvíli už 4 mesiace neplatných podmienok. Úrady práce tak uviedli do omylu aj podniky, ktoré o zmene vedeli, a prirodzene si to vysvetlili tak, že ľudia na úradoch práce rozumejú výkladu lepšie. O to viac, že väčšina z nich dokonca dostala spätne od januára vyplatenú podporu na zamestnávanie týchto zdravotne postihnutých zamestnancov.“

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR pred dvoma týždňami zrazu urobilo školenie o zmene zákona (bezmála 5 mesiacov po zmene zákona) a v týchto dňoch dostávajú sociálne podniky po celom Slovensku výzvy, aby vrátili peniaze a žiadosti, aby podpísali dodatky k zmluvám, podľa ktorých už stovky doteraz zamestnaných zdravotne postihnutých budú musieť byť prepustené.

Aliancia pre sociálnu ekonomiku na Slovensku (ASES) považuje tento postup dvoch inštitúcií, ktoré sú podriadené priamo ministrovi práce za neospravedlniteľný a za ďalší prejav ignorovania, ba až odporu rezortu voči sociálnym podnikom.

Iveta Mišová zo ZPMP sa podelila s vlastnou skúsenosťou ako praktická sociálna podnikateľka. Negatívne dopady na zamestnávanie zdravotne postihnutých potvrdil aj predseda Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím Branislav Mamojka.

ASES navrhuje, aby ministerstvo urýchlene uvoľnilo financie na granty, ktorými vykompenzuje finančné výpadky sociálnych podnikov. Sociálne podniky sa v takom prípade zaväzujú do 60 dní zvládnuť všetky opatrenia, ktorými splnia nové zákonné podmienky a tak spoločne prispejú k udržaniu férového zamestnávania zdravotne postihnutých ľudí na Slovensku.

Ondruš v tejto súvislosti pripomenul, že napriek vytrvalému niekoľkomesačnému úsiliu ASES v roku 2021, ministerstvo predčasne ukončilo projekt investičnej pomoci pre sociálne podniky, prostredníctvom ktorého vyčerpalo namiesto rozpočtovaných 48 779 382,33 € len 10 135 282 € (celkovo pre 68 podnikov z vyše 500 existujúcich). Na úkor sociálnych podnikov takto MPSVR SR ušetrilo 38 644 100,33 € !!!

„V aktuálnom prípade potrebné prostriedky na kompenzáciu zlyhania ÚPSVR SR a IA MPSVR SR odhadujeme na menej než milión eur, takže peňazí na toto opatrenie má ministerstvo dostatok,“ objasnil predseda ASES.