Aktuality

Nová Prvá pomoc aj pre RSP

Zvýšená náhrady mzdy v rámci Prvej pomoci môže byť atraktívnejšia, než vyrovnávací príspevok. Registrované sociálne podniky by mali zvážiť, či chcú využívať jednu alebo druhú formu štátnej pomoci. Obe naraz využívať nemôžu.

Už vlani niektoré RSP riešili dilemu, či poberať naďalej vyrovnávacie príspevky, alebo využiť tzv. Prvú pomoc – mimoriadny program Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR pre podniky zasiahnuté krízou v dôsledku pandémie choroby COVID – 19. Výška oboch príspevkov však bola rovnaká, takže administratívne jednoduchšie bolo pokračovať v poberaní vyrovnávacieho príspevku.

Avšak od 1. februára 2021 sa situácia významne zmenila, keďže výška náhrady mzdy zamestnancov pre zamestnávateľov (to platí, aj keď je zamestnávateľom RSP) sa zvýšila až na úroveň 100 % poskytovanej (vyplácanej) mzdy.

Ak sa RSP rozhodne o poskytnutie pomoci prostredníctvom projektu Prvá pomoc, odporúčame pozrieť si podmienky na stránke www.pomahameludom.sk kde sú v rámci Opatrení 1 a 3 stanovené podmienky pre zamestnávateľov a všetky informácie akým spôsobom je potrebné zaslať žiadosť o poskytnutie pomoci. Zároveň však upozorňujeme, že nie je možné poskytovať pomoc súbežne na jedného zamestnanca prostredníctvom obidvoch nástrojov za jeden mesiac. Takže buď si RSP podá na daného zamestnanca žiadosť napr. za 02/2021 prostredníctvom projektu Prvá pomoc (keďže od 02/2021 by mala byť pomoc do výšky 100 % za predpokladu dodržania stropu pomoci), alebo prostredníctvom § 53g.

Zároveň upozorňujeme, že na toho istého zamestnanca v tom istom mesiaci je možné uplatniť iba jednu z vyššie popísaných foriem pomoci, čiže buď vyrovnávací príspevok, alebo tzv. prvú pomoc. Žiadať o jedno i druhé zároveň nie je možné.

Oprávnený žiadateľ v rámci projektu Prvá pomoc je zamestnávateľ (okrem subjektov verejnej správy), vrátane SZČO, ktorá je zamestnávateľom, ktorý v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe Opatrenia ÚVZ (alebo rozhodnutia iného príslušného orgánu).

V prípade, ak je sociálny podnik subjektom verejnej správy, nie je oprávneným žiadateľom v rámci projektu Prvá pomoc.

Zoznam subjektov verejnej správy nájdete tu.

Leave a Reply