Aktuality

Spolupráca ASES s Úradom pre verejné obstarávanie

Na Úrade pre verejné obstarávanie sa s podpredsedom Jaroslavom Lexom stretol štatutár ASES Braňo Ondruš. Predmetom ich pracovného rokovania bola spolupráca pri propagácii možností štátu a samospráv obstarávať so zohľadnením sociálne pozitívneho aspektu. Obaja predstavitelia sa dohodli, že ASES bude zbierať podnety najmä zo strany obcí a miest, ale aj samotných sociálnych podnikov, aby im bolo možné lepšie vysvetliť a pomôcť využívať sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní.

Podpredseda ÚVO J. Lexa na stretnutí zdôraznil, že úrad má záujem búrať bariéry v prístupe verejných obstarávateľov pri využívaní tzv. sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní. Ten je v zákone už od mája 2018 a umožňuje štátnym i samosprávnym inštitúciám podmieňovať plnenie verejných zákaziek dosahovaním jasne definovaného pozitívneho spoločenského prínosu. ÚVO sa v súlade s celoeurópskym trendom usiluje už dlhší čas vysvetľovať a učiť verejných obstarávateľov, že zákon im dnes umožňuje nastaviť podmienky a proces obstarávania pri konkrétnych zákazkách tak, aby nimi dosiahli nielen nákup potrebného tovaru či služby, ale aj spoločensky pozitívny prínos.

Ide napr. o možnosť, spojiť plnenie verejnej zákazky so zamestnávaním určitej skupiny znevýhodnených ľudí na pracovnom trhu. Alebo s inováciami v oblasti vývoja a implementácie nových moderných technológií. Alebo s podmienkami pre dodávateľa, ktoré prispievajú k ochrane a tvorbe životného prostredia. A možností je v zákone (§ 2, ods. 5, písm. p)) ešte viac. ASES chce na jeseň (podľa možností, ovplyvnenými prípadnými protipandemickými opatreniami) zorganizovať sériu seminárov k tejto problematike, ako aj k možnostiam zadávania verejných zákaziek osobitne sociálnym podnikom. ÚVO je pripravený na tento účel poskytnúť pomoc svojich expertov.

Okrem B. Ondruš J. Lexu informoval, že ASES pripravuje vydanie propagačnej a informačnej brožúry o “sociálnom” verejnom obstarávaní. Naopak, J. Lexa informoval, že tím expertov ÚVO pracuje na metodickej príručke, ktorá by mala verejným obstarávateľom poskytnúť zrozumiteľné a dôveryhodné rady a informácie o navrhovaných postupoch, zásadách a princípoch “sociálneho” verejného obstarávania. ASES je pripravený aj túto metodiku šíriť v prostredí sociálnych podnikov i miestnej a krajskej samosprávy.

Toto pracovné stretnutie považuje ASES za veľmi dôležité, nakoľko propagácia a podpora “sociálneho” verejného obstarávania je kľúčovou prioritou pre najbližšie dva roky. Aliancia v ňom vidí dôležitú podmienku pre dlhodobú udržateľnosť sociálneho podnikania aj bez priamej finančnej podpory v podobe dotácií. A naopak, podporuje a presadzuje novú paradigmu – štát (a samosprávy) je povinný maximalizovať spoločenský prínos každého minutého eura z vybraných daní od ľudí (i firiem), preto pri verejnom obstarávaní musí hrať dôležitú úlohu popri takej samozrejmosti, akou je pomer ceny a kvality dodaného tovaru, aj pozitívny spoločenský prínos zo strany dodávateľa.

Leave a Reply