Aktuality

Vyjednávanie s ministerstvom o aktuálnych problémoch

ASES žiada ministerstvo práce, aby urýchlene vydalo úradom práce nové pokyny pre poskytovanie príspevkov sociálnym podnikom. Návrhy predložili jej zástupcovia ministerstvu v piatok 14. apríla.  Postup, ktorý úrady začali uplatňovať odvolávajúc sa na novelu zákona považuje ASES za protizákonný a je v rozpore s rozhodnutím Európskej komisie (EK) o posudzovaní podnikoch v ťažkostiach.

Predseda ASES Braňo Ondruš a revízorka ASES Monika Brillová vyjednávali s riaditeľkou odboru sociálnej ekonomiky (OSE) MPSVR SR ing. Ingrid Ujváriovou za účasti ing. Jany Halgašovej a mgr. Kristíny Petrovičovej z OSE. Podľa šéfa ASES zákon umožňuje, aby posudok posudkového lekára na základe predloženej zdravotnej dokumentácie označil deň, od ktorého trvá zdravotné postihnutie podľa § 2 ods. 5 písm. b) bod 2. zák. č. 112/2018 Z. z. Malo by ísť o deň, kedy takéto postihnutie zistil ošetrujúci všeobecný alebo odborný lekár a posudkový lekár ho neskôr posúdil ako splnenie podmienok zákona pre zdravotne postihnutého zamestnanca, ktorý nie je invalidným.

Pracovníčky OSE reagovali, že takto sa doteraz nepostupovalo a zdravotne postihnutí museli mať potvrdenie pred nástupom do zamestnania. Braňo Ondruš ich upozornil, že doteraz stačilo len lekárske potvrdenie, ktoré je však od 1. januára 2023 ešte aj predmetom dodatočného posúdenia. Posúdenie by nemalo byť dôvodom pre odklad nástupu do zamestnania, keďže môže trvať mesiace. Ak napr. posudkový lekár požiada doloženie ďalších potvrdení, alebo ak sa zdravotne postihnutý voči zamietavému posudku odvolá. Samozrejme, zamestnanec i sociálny podnik si až do vydania kladného rozhodnutia musí byť vedomý rizika, že napokon za znevýhodneného uznaný nebude.

Ing. Ujváriová napokon súhlasila, že takýto postup preverí s odborom pracovnej legislatívy MPSVR SR a ak legislatívci uznajú, že je v súlade so zákonom, vydajú v tomto zmysle metodický pokyn úradom práce.

K posúdeniu podniku v problémoch sa OSE stotožňuje s analýzou, podľa ktorej experti ministerstva na štátnu pomoc neinštruovali ústredie práce v súlade s európskou legislatívou o štátnej pomoci. Rokovanie ukázalo, že OSE súhlasí s názorom ASES, že podľa usmernenia (výnimky) Európskej komisie problémový ekonomický vývoj v rokoch 2020 – 2022 nemá dopad na posúdenie, či je podnik v ekonomických ťažkostiach. Zjednodušene povedané, ak test hospodárskych (účtovných) ukazovateľov podniku neukázal, že do konca roku 2019 bol takýto podnik v problémoch, nesmie byť považovaný za podnik v ťažkostiach ani v roku 2023. Riaditeľka OSE potvrdila, že schéma de minimis nie je pre mnohé podniky riešením, lebo podľa nej by už príspevky čerpať nemohli. Preto sa MPSVR SR na základe požiadavky OSE obrátilo na Protimonopolný úrad SR, aby potvrdil správnosť názoru, ktorý zastáva ASES a OSE MPSVR SR.

Ing. Ujváriová napokon označila spätné zastavenie poskytovania príspevku na dodatočné náklady na pracovnú asistenciu za svojvôľu pracovníka či pracovníčky úradu práce. Vysvetlila, že úrady môžu požiadať náhodne vybrané podniky o posúdenie, či ich zdravotne postihnutí zamestnanci stále potrebujú osobnú asistenciu. Súhlasí však, že to podniku musia oznámiť vopred a musia mu dať dostatok času, aby takéto potvrdenie od ošetrujúceho lekára mohol posúdiť posudkový lekár bez obmedzenia príspevku na dodatočné náklady. Odporučila obrátiť sa so sťažnosťou na ústredie práce, čo predseda ASES bezodkladne urobil.