Aktuality

S predsedníčkou poradcov premiéra

Eva Havelková z predsedníctva ASES rokovala s predsedníčkou Zboru poradcov premiéra Zuzanou Kohútikovou o aktuálnych problémoch sociálnych podnikov. Pani Kohútiková ponúkla rokovanie so štátnymi tajomníkmi dotknutých ministerstiev. ASES pripraví konkrétne návrhy.

Stretnutie inicioval vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ladislav Miko. Navrhol tiež vytvoriť nadrezortný poradný orgán vlády alebo jej predsedu pre sociálnu ekonomiku. Zdôraznil, že rozvoj sociálnej ekonomiky patrí medzi priority súčasnej Európskej komisie, čo vyjadrila aj prijatím Akčného plánu EK pre sociálnu ekonomiku. Pracovné rokovanie na úrade vlády inicioval z dôvodu, že naša problematika má nadrezortný charakter.

Eva Havelková účastníkom odovzdala pozičný dokument ASES, prečo je potrebná nadrezortná koordinácia v oblasti sociálnej ekonomiky. V ňom sme zároveň zadefinovali najdôležitejšie problémy dotýkajúce sa sociálnych podnikov v súčasnosti:

  • posilnenie legislatívneho rámca  pre a uplatňovanie sociálneho (spoločensky prínosného) aspektu vo verejnom obstarávaní a rozširovanie využívania tejto formy verejného obstarávania,
  • modernizácia pravidiel pre štátnu pomoc, aby bolo možné efektívne podporovať sociálne podniky zriadené (väčšími) obcami, mestami a samosprávnymi krajmi,
  • zosúladenie pravidiel pre uplatňovanie DPH na produkciu sociálnych podnikov s európskou smernicou o DPH,
  • investičná podpora pre sociálne podniky pôsobiace v poľnohospodárstve,
  • rozširovanie podnikania sociálnych podnikov do oblastí súvisiacich s tvorbou a ochranou životného prostredia (napr. obehové hospodárstvo),
  • odstránenie bariér pre rozvoj sociálnych podnikov bývania,
  • zosúladenie strategických zámerov v oblasti sociálneho podnikania/sociálnej ekonomiky medzi štátom a samosprávnymi krajmi,
  • prierezové využívanie nástrojov sociálnej ekonomiky v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja.

Tieto okruhy sa týkajú viacerých ministerstiev a ako ukázala príprava novely zákona o sociálnej ekonomike, MPSVR SR sa dnes nechce zaoberať tými, ktoré sa týkajú iných rezortov napriek tomu, že podľa tzv. kompetenčného zákona patrí celá oblasť sociálnej ekonomiky do pôsobnosti tohto ministerstva.

Výsledkom rokovania nebola dohoda na vytvorení nadrezortného koordinačného orgánu, keďže pôsobnosť súčasnej vlády je obmedzená do konca septembra 2023. Pani Kohútiková však navrhla, aby ASES predložila stručný popis každého z identifikovaných problémov a “priradila ho” k príslušnému ministerstvu. Predsedníčka poradcov premiéra k nim potom zvolá rokovanie štátnych tajomníkov príslušných ministerstiev. Mohlo by sa uskutočniť koncom marca 2023.