Aktuality

Pripomienky k zákonu

ASES ako jediná organizácia sociálnej ekonomiky predložila pripomienky k novele zákona o sociálnej ekonomike. Obsahujú výhrady, ale aj doplňujúce návrhy k navrhovanej novele z dielne MPSVR SR.

ASES využila medzirezortné pripomienkové konanie na predloženie pripomienok k novele zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorú predkladá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. ASES namieta dokopy 16 navrhovaných zmien nielen v tomto, ale aj v súvisiacich zákonoch. Zároveň požaduje návrh rozšíriť o ďalších 6 zmien, ktoré pomôžu systematicky podporiť sociálne podnikanie na Slovensku.

Naša organizácia zásadne nesúhlasí so znížením príspevku na zamestnávanie zdravotne postihnutých ľudí, ktorým nie je priznaná invalidita. Podporujeme zabránenie zneužívania, ale tento návrh poškodí všetkých – aj tých, ktorí poctivo zdravotne postihnutým vytvárajú príležitosť na prácu a plnohodnotný život. Pripomíname, že doteraz MPSVR SR o probléme zneužívania s nami nekomunikovalo a hoci zákon jasne upravuje naše postavenie, nehľadalo s nami efektívne a adresné riešenie.

Nesúhlasíme tiež, aby tzv. rodinné podnikanie bolo postavené na roveň dnes definovaného sociálneho. Podporujeme posilňovanie rodinného života, súdržnosti v rodine a spoločenskej úlohy rodín, ale ministerstvom predstavený návrh je diskriminačný voči rodinám, ktoré nepodnikajú. Prínosy, ako definujú nové paragrafy sú vágne a nekontrolovateľné. Je neakceptovateľné, aby podniky, ktorých majitelia investujú zo zisku do dovoleniek a jazykových kurzov pre svoje deti a rekreačných pobytov pre svojich rodičov boli prirovnávané k sociálnym podnikom, ktoré musia dosahovať neporovnateľne náročné spoločenské prínosy.

Ministerstvo naopak v návrhu novely ignoruje reálne a z našej strany opakovane formulované problémy v oblasti verejného obstarávania, uplatňovania daňových zvýhodnení či odstránenia byrokratických povinností sociálnych podnikov.

Vážime si, že hoci ASES nepatrí medzi tzv. povinné pripomienkujúce subjekty, MPSVR SR nás pozvalo na tzv. rozporové konanie k našim pripomienkam. Urobíme všetko pre to, aby sme jasnými argumentmi a preukázateľnými praktickými skúsenosťami presvedčili autorov novely o našich dobrých úmysloch a vhodnosti našich návrhov pre ďalší rozvoj udržateľného sociálneho podnikania na Slovensku.