Aktuality

Bilancia kompetencií v praxi

Čo je to bilancia kompetencií?

Európska federácia centier bilancie kompetencií a kariérového poradenstva (FECBOP) definuje bilanciu kompetencií nasledovne:

Vychádzajúc z logiky rezolúcií EK o princípoch a cieľoch celoživotného poradenstva (2008/C 319/02) a o uznávaní výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa (2012/C 398/01) je bilancia kompetencií prístup založený na dobrovoľnosti a aktivite účastníka, ktorý využíva zhodnotenie kompetencií nadobudnutých vo formálnom, neformálnom a informálnom kontexte, ako aj predpokladov a motivácií vzhľadom na profesijné, ekonomické a sociálne prostredie. Cez individualizovaný proces vedie bilancia kompetencií k vypracovaniu realistického kariérového cieľa a akčného plánu. Nemôže sa ale obmedzovať na vytvorenie kariérového cieľa, ale má tiež viesť ku komplexnému rozvoju osoby.

Bilancia kompetencií je postavená ako vzdelávací proces, ktorý klientovi umožňuje:

 • Lepšie porozumieť vlastnej kariérovej dráhe
 • vytvoriť, založiť alebo doplniť vlastné portfólio kompetencií
 • poznať vlastné profesijné predpoklady
 • určiť vlastné hodnoty, motivácie a záujmy
 • vypracovať realistický kariérový cieľ a akčný plán
 • zvýšiť vlastnú samostatnosť a rozvíjať zručnosti pre riadenie vlastnej kariéry

Proces bilancie kompetencií je ukončený vypracovaním záverečnej správy, ktorá zhŕňa základné jej výstupy. Kópiu záverečnej správy podpísanú klientom.  predloží poradca objednávateľovi.

Okrem uvedeného bilancia kompetencií podporuje lepšie využívanie rôznych programov pre rozvoj kariéry, najmä celoživotného vzdelávania a uznávania výsledkov vzdelávania.“

Vzdelávacie výstupy bilancie kompetencií

Cieľom bilancie kompetencií nie len nájsť najvhodnejšie riešenie na aktuálnu situáciu klienta, ale aj pripraviť ho na využívanie týchto príležitostí a na efektívne riadenie vlastnej kariéry. Bilancia kompetencií je vzdelávací proces, v ktorom každá aktivita prispieva k rozvoji jednej alebo viacerých z nasledujúcich zručností pre riadenie vlastnej kariéry:

 • Porovnať svoje vlastné predpoklady s požiadavkami povolania – klient rozumie pojmom ako kompetencia, profesijné hodnoty, záujmy, aby dokázal objektívne zvážiť vhodnosť konkrétneho povolania. Zručnosť bude rozvíjaná najmä aktívnym využívaním kariet povolania v ISTP.sk.
 • Vyhľadávať informácie o trhu práce a o vzdelávaní – efektívnejšie, než priamo poskytovať informácie, je naučiť klienta vyhľadávať informácie o rôznych sektoroch, vyžadovaných zručnostiach, možnostiach uplatnenia sa na zjavnom a skrytom trhu práce. Rola poradcu je pomôcť klientovi tieto informácie analyzovať a interpretovať. Zručnosť bude rozvíjaná najmä aktívnym využívaním portálu ISTP.sk s informáciami na trhu práce. Účastníci budú tiež oboznámení so skrytým trhom práce. Vo fáze overovania profesijného smerovania budú tieto techniky prakticky využívané.
 • Vypracovať rôznorodé alternatívy zamestnania – na základe vlastných kompetencií, záujmov a možností trhu práce, sám vypracúva realistické možnosti uplatnenia sa. Zručnosť bude rozvíjaná vytvorením aspoň dvoch alternatív profesijného smerovania.
 • Určiť priority medzi viacerými alternatívami – pri rozhodovaní berie do úvahy osobné stanovené kritériá (napr. geografická mobilita, záujmy, osobnostné predpoklady, možnosti na trhu práce). Zručnosť bude rozvíjaná rozpracovaním výhod a nevýhod jednotlivých alternatív v záverečnej fáze bilancie kompetencií.
 • Pomenovať vlastné skúsenosti a zdôvodniť profesijné rozhodnutia a smerovanie– dokáže druhým predstaviť svoje cielené povolanie („kariérový cieľ“) ako aj dôvody jeho vhodnosti.
 • Vypracovať a adaptovať „akčný plán“ – vie si činnosť naplánovať dopredu, kontrolovať dosahovanie vlastných cieľov a v prípade potreby svoj plán zmeniť. Zručnosť bude rozvíjaná najmä vypracovaním akčného plánu pre uplatnenie sa na trhu práce, ale aj plánovaním aktivít pre overovanie profesijného smerovania kontaktom s trhom práce.

Využívať a rozširovať sieť kontaktov pre profesijné účely – nájdenie pracovného miesta závisí často od toho, koľko správnych ľudí človek pozná. Udržiavať a rozširovať vlastnú sieť kontaktov (osôb, firiem, vzdelávacích inštitúcií a pod.) je preto veľkou výhodou. Zručnosť bude rozvíjaná najmä aktivitami pre overenie profesijného smerovania kontaktom s trhom práce.

     Od decembra 2018 ústredie práce sociálnych vecí a rodina realizuje Bilanciu kompetencií pre dlhodobo nezamestnaných UoZ, na všetkých úradoch práce mimo BSK.  Konzorcium spoločnosti BKS Úspech, s.r.o a NONA TRAINING realizujú bilanciu kompetencií v NSK, BBSK a KSK a konzorcium spoločnosti ERVES a KABA Slovensko v TTNS, TSK,ZSK a PSK. Bilanciu kompetencií realizujeme podľa spracovanej metodiky, v súlade so Štandardom kvality FECBOP.

    V nasledovnej časti sa budem zaoberať výsledkami, ktoré Ústredie práce prezentovalo k 16.12.2019 a hovorí o výsledkoch dosiahnutých do 6 mesiacov po skončení Bilancie kompetencií cez parameter zamestnanosti. Spolu k danému dátumu bolo zaradených do Bilancie kompetencií 6955 UoZ, z toho 1093 z rôznych dôvodov Bilanciu neukončilo a 1450 UoZ sa umiestnilo na trhu práce, čo je takmer 21% zo zaradených a takmer 25% z tých čo Bilanciu kompetencií riadne ukončilo.

    Dosiahnuté výsledky však poukazujú na veľké regionálne rozdiely úspešnosti. Úspešnosť v regiónoch s rozvinutým priemyslom (Trnava, Galanta, Nitra…) je veľmi vysoká cez 50%, nakoľko sú pracovné príležitosti, ktoré nie len vieme ponúknuť UoZ prostredníctvom bilancie kompetencií, ale vyhovujú vedomostiam a schopnostiam UoZ. Na druhej strane sú okresy s vysokou nezamestnanosťou a s minimálnou ponukou voľných pracovných miest a so schopnosťami, ale hlavne s ochotou týchto uchádzačov pracovať. Práve tento aspekt, spolu so súčasnou situáciou, kedy naša ekonomika zažíva tvrdú recesiu, dáva veľkú príležitosť, ba priam povinnosť vo väčšej miere sa zaoberať sociálnou ekonomikou.

    Verím, že mnohé ciele, ktoré si súčasná vláda stanovila v programovom vyhlásení vlády (napr. zvýšiť potravinovú sebestačnosť, sociálne služby, turizmus) by bolo možné práve prostredníctvom sociálnej ekonomiky podporiť. Toto presvedčenie nás viedlo k tomu, že chceme byť aktívny člen Aliancie pre sociálnu ekonomiku Slovenska. Preto podávame všetkým členom, všetkým súčasným i potenciálnym zamestnávateľom ponuku, aby sa na nás obrátili v prípade potreby zabezpečiť vhodných uchádzačov o zamestnanie. Skutočne Vám dokážeme vybrať len motivovaných a plne kompetentných uchádzačov na vaše vopred zadefinované potreby.

Ing. Pavol Kmeť, konateľ

BKS Úspech, s.r.o., Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava, tel.: 0903224050, mail: kmet@bksuspech.sk

Leave a Reply