Aktuality

Stretnutie v Rudňanoch

Vo štvrtok 14. mája sa uskutočnilo stretnutie členov ASES na východnom Slovensku. Zástupcovia desiatich sociálnych podnikov a obcí sa stretli v Rudňanoch. Zhodli sme sa na programovom zameraní ASES a aktuálnych prioritách.

Stretnutie zorganizovali starosta Rudňan Rastislav Neuvirth a František Fabo, ktorí stáli pri zrode tamojšieho sociálneho podniku, zameraného na vytváranie pracovných príležitostí pre miestnu rómsku komunitu. Pri jeho organizácii sme dodržali všetky aktuálne hygienické pravidlá, vrátane rúšok, dezinfekcie rúk a dostatočnej vzdialenosti medzi účastníkmi. Diskusia ukázala, že založenie aliancie, spájajúcej široký okruh aktérov sociálnej ekonomiky bolo správnym krokom a členovia ASES majú chuť pustiť sa do spoločných projektov. Zhodli sme sa, že správnym cieľom je tiež založenie najvyššej strešnej organizácie spoločne s ASSE a vôbec spolupráca s touto strešnou organizáciou sociálnych podnikov.

Aktuálnou prioritou je spustenie celej investičnej pomoci, na ktorú mnohé sociálne podniky čakajú, lebo majú pripravené rozvojové plány, ktoré môžu vytvoriť desiatky ďalších nových pracovných miest pre znevýhodnených zamestnancov. Preto sme pozitívne prijali informáciu, že na MPSVR SR sa robia kroky, aby bola dotačná časť investičnej pomoci v krátkej dobe spustená, a že návratná (pôžičková) časť investičnej pomoci už je k dispozícii. Všetci zúčastnení – hoci prevažovali už fungujúce a zamestnávajúce sociálne podniky – sa zhodli v tom, že by bolo chybou presunúť prostriedky určené na investičnú pomoc na iný účel, napr. na “protikrízovú” pomoc. Pre mnohé sociálne podniky totiž môže byť práve poskytnutie investičnej pomoci potrebným “protikrízovým” impulzom. Takže teraz považujeme za najdôležitejší krok MPSVR SR začatie realizácie národného projektu Investičná pomoc sociálnym podnikom bez zásadných zmien a čo najskôr, aby sa podniky dokázali pripraviť na ďalší rast, pre ktorý sa po skončení protiepidemiologických opatrení vlády vytvoria ekonomické príležitosti.

Leave a Reply